Cấu trúc As if As Though trong tiếng Anh mà bạn đọc cần biết

Cấu trúc as if/as though được sử dụng để diễn đạt tình huống giả định, mô tả một sự việc có vẻ giống với điều khác. Cấu trúc As if As Though trong tiếng Anh thường rất phổ biến khi giao tiếp hay làm bài tập. Bài viết dưới đây của Wow English sẽ giúp bạn hiểu về cấu trúc và nắm rõ cách làm của As if As though trong tiếng Anh.

cấu trúc as if as though trong tiếng Anh

 • Tìm hiểu chung về cấu trúc As if As though

Cấu trúc ‘as if’ và ‘as though’ trong tiếng Anh thường mang nghĩa có vẻ như, cứ như là, cứ như thế… Hai cấu trúc này thường kết hợp với quá khứ hoàn thành giả định để thể hiện hành động không thực tế:

– S + V + as if/as though + S + had + V3 (past perfect subjunctive).

Ví dụ:

 1. She talked to him as if she had known him for years.
 2. He acted as though he had never seen the movie before.
 3. They treated the situation as if it had never happened.
 • Cấu trúc và chi tiết cách sử dụng của As if/ as though

 • Cấu trúc chính:

S + V + as if/as though + S + V.

=> Trong câu này, “as if/as though” kết hợp với một cấu trúc câu thường ở thì hiện tại hoặc quá khứ.

S + V + as if/as though + S + had + V3 (past perfect subjunctive).

=> Diễn đạt giả định không thực tế. Trong trường hợp này, “as if/as though” được kết hợp với quá khứ hoàn thành giả định để diễn đạt hành động không thực tế hoặc không xảy ra.

 • Cách sử dụng:

“As if/as though” thường được sử dụng để mô tả cách hành động, tình huống hoặc trạng thái của một người hoặc vật đang hành động giống như một tình huống khác, thậm chí khi sự giống nhau đó không thực sự xảy ra.

Ví dụ:

 1. She smiled as if she knew the secret. (Cô ấy mỉm cười như cô ấy biết bí mật.)
 2. He talks to his plants as though they can understand him. (Anh ấy nói chuyện với cây như chúng có thể hiểu anh ấy.)
 3. The child ran away, looking back as if he were being chased. (Đứa trẻ bỏ chạy, quay đầu lại như cậu ấy đang bị đuổi theo.)
 4. She acted as though she hadn’t seen him before. (Cô ấy hành động như cô ấy chưa từng thấy anh ấy trước đây.)
 5. They behaved as if they had won the lottery. (Họ cư xử như họ đã trúng xổ số.)
 • Bổ sung thêm cách sử dụng của As if/ as though

Bên cạnh những cách dùng cụ thể được nêu trên, cấu trúc As if / As though trong một số trường hợp chúng không được dùng theo nguyên tắc cụ thể nào. Nó có thể được kết hợp với to + V hoặc cụm giới từ đi theo sau.

Cấu trúc: S + Vs/es/ed + as if / as though + to V / cụm giới từ

Ví dụ:  

The boy ran out as though to chase the thief. 

(Chàng trai chạy nhanh ra ngoài cứ như để đuổi theo tên trộm vậy.)

 • Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc As if và As though

Khi sử dụng cấu trúc “as if/as though,” dưới đây là một số lưu ý quan trọng mà bạn cần cân nhắc:

 1. Giữa “as if” và “as though”: Cả hai cấu trúc này đều có cùng nghĩa và có thể sử dụng thay thế cho nhau mà không có sự khác biệt về cách dùng.
 2. Sử dụng ở thì hiện tại hoặc quá khứ: Cấu trúc “S + V + as if/as though + S + V” có thể sử dụng với cả thì hiện tại và quá khứ để diễn đạt sự tương tự hoặc hành động không thực tế.
 3. Sử dụng quá khứ hoàn thành giả định: Khi muốn diễn đạt hành động không thực tế hoặc không xảy ra, bạn sẽ sử dụng cấu trúc “S + V + as if/as though + S + had + V3 (past perfect subjunctive).”
 4. Thận trọng với ngữ cảnh: Khi sử dụng “as if/as though,” hãy đảm bảo rằng ngữ cảnh và ý nghĩa cụ thể của câu làm cho sự tương tự hoặc hành động không thực tế dễ hiểu và phù hợp.
 5. Diễn tả cảm xúc và tâm trạng: Cấu trúc này thường được sử dụng để thể hiện cảm xúc, tâm trạng, hoặc cách một người hành động trong một tình huống cụ thể.

Ví dụ:

 1. She looked at the old photos as if she were reminiscing about her childhood.
 2. He laughed as though he had heard the best joke ever.
 3. They acted as if they were on a secret mission.
 4. The artist painted the scene as if it had come to life.
 5. The dog barked loudly as though it had sensed danger.

cấu trúc as if as though trong tiếng Anh

 • Bài tập thực hành về cấu trúc As if As though trong tiếng Anh

Bài tập 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu

 1. Anna’s eyes are red. She ______ she has cried.
 2. The boy ______ very smart for his age. Actually he can be considered to be mature.
 3. Look at the children eating meals… They _____ he was starving!
 4. You _____ something is bothering you. Is there a problem?
 5. Behave _____ a real brother and help her out of this situation…
 6. My brother doesn’t feel _____ coming to my party… Try to persuade him!
 7. My mother can be regarded _____ a very trustworthy person… You may follow her advice.
 8. Really, there are very few people ____ like you… and that’s why you’re my best friend!

Bài tập 2: 

 1. They talk like gods.

→ They talk…………………………………………

 1. My sister makes up like an actress.

→ My sister makes up……………………………………

 1. Anna dresses up like a queen.

→ Anna dresses up…………………………………

 1. Lan pretends not to know me.

→ Lan looks………………………………………….

 1. She speaks like a scientist.

→ She speak ………………………………………………..

 1. The boy spends like a rick man.

→ The boy spends his money………………………………….

 1. My head seems to be on fire now.

→ I feel………………………………………………………….

 1. She had a feeling that I was walking in the clouds.

→ She feel……………………………………………………….

 1. The girl cries like a baby.

→ The girl cries…………………………………………………

 1. Hoang behaves like an owner of the place.

→ Hoang behaves……………………………………………….

Đáp án:

Bài tập 1:

 1. Looks as if
 2. Looks
 3. Looks as if
 4. Looks as if
 5. Like
 6. Like 
 7. As
 8. Like

Bài tập 2:

 1. They talk as if / as though they were gods.
 2. My sister makes up as if / as though she were an actress.
 3. Anna dresses up as if / as though she were a queen.
 4. Lan looks as if / as though she didn’t know me.
 5. She speak as if / as though you were a scientist.
 6. The boy spends his money as if / as though he were a rick man.
 7. I feel as if / as though my head were on fire now.
 8. She felt as if / as though I had been walking in the clouds.
 9. The girl cries as if / as though she were a baby.
 10. Hoang behaves as if / as though he were an owner of the place.

Cấu trúc và cách dùng thì quá khứ hoàn thành

Đại từ quan hệ và cách áp dụng

Nhìn chung, cấu trúc “as if/as though” trong tiếng Anh là một cấu trúc hay để diễn đạt sự tương tự, cảm xúc và hành động không thực tế trong các câu chuyện và mô tả. Hy vọng với cấu trúc As if As Though trong tiếng Anh mà chúng tôi cung cấp, bạn có thể sử dụng đúng cấu trúc và hiểu rõ ngữ cảnh, tạo ra những câu văn trôi chảy và sinh động hơn. 

Học thêm