Những danh từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh

Danh từ (noun) trong tiếng Anh là một loại từ dùng để chỉ người, vật, địa điểm, ý tưởng hoặc khái niệm. Danh từ là một phần quan trọng của câu văn và được sử dụng để xác định, mô tả hoặc đề cập đến thực thể hoặc khái niệm trong ngôn ngữ. Trong bài viết dưới đây, Wow English sẽ tổng hợp và gửi đến bạn đọc các danh từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh.

danh từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh

 • Khái niệm và ví dụ về danh từ trong tiếng Anh

 • Khái niệm về danh từ:

Danh từ (noun) là một loại từ trong ngôn ngữ dùng để đặt tên, xác định và mô tả người, vật, địa điểm, ý tưởng hoặc khái niệm. Danh từ giúp ta biểu thị và thể hiện những thực thể có thực trong thế giới thực hoặc tưởng tượng. Chúng là các thành phần cơ bản của câu văn và thường đi kèm với các từ khác để truyền đạt ý nghĩa hoàn chỉnh.

Danh từ thường được sử dụng cùng với các từ khác trong câu để tạo nên ý nghĩa hoàn chỉnh. Chẳng hạn, danh từ có thể là chủ ngữ của câu, vị ngữ (tân ngữ), tân ngữ của giới từ, và nhiều vai trò khác trong cấu trúc câu.

 1. Danh từ chỉ Người (Person):

Eg: Teacher (giáo viên): The teacher explained the lesson clearly.

(Giáo viên giải thích bài học một cách rõ ràng.)

Friend (bạn): I’m meeting my friend for lunch.

(Tôi đang gặp bạn tôi để đi ăn trưa.)

 1. Danh từ chỉ đồ vật (Thing):

Eg: Book (sách): This book is very interesting.

(Cuốn sách này rất thú vị.)

Car (xe hơi): Her car is parked in the driveway.

(Xe hơi của cô ấy đỗ trong lối vào.)

 1. Danh từ chỉ Địa điểm (Place):

Eg: School (trường học): I go to school every weekday.

(Tôi đến trường mỗi ngày trong tuần.)

Park (công viên): We had a picnic at the park yesterday.

(Chúng tôi đã có một buổi dã ngoại ở công viên hôm qua.)

 1. Danh từ chỉ Ý tưởng (Idea):

Eg: Love (tình yêu): Love is a powerful emotion.

(Tình yêu là một cảm xúc mạnh mẽ.)

Freedom (tự do): People fought for freedom throughout history.

(Con người đã chiến đấu vì tự do suốt lịch sử.)

 • Ví dụ về danh từ:

doctor (bác sĩ), friend (bạn), park (công viên), city (thành phố), table (bàn), freedom (tự do), happiness (hạnh phúc)

 • Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Danh từ trong tiếng Anh có thể được chia thành hai loại chính dựa trên khả năng đếm được (countable nouns) và không đếm được (uncountable nouns):

 • Danh từ đếm được (Countable Nouns)

Danh từ đếm được là những danh từ mà bạn có thể đếm số lượng cụ thể của chúng. Chúng thường đi kèm với một số lượng cụ thể hoặc được biểu thị bằng các từ đếm như “a”, “an”, “two”, “three”, và cũng có thể được sử dụng trong dạng số nhiều.

Eg: Dog (chó): Two dogs were playing in the park.

(Hai con chó đang chơi ở công viên.)

Book (sách): She borrowed three books from the library.

(Cô ấy mượn ba quyển sách từ thư viện.)

 • Danh từ không đếm được (Uncountable Nouns)

Danh từ không đếm được là những danh từ mà bạn không thể đếm số lượng cụ thể của chúng một cách riêng lẻ. Chúng thường chỉ đến một khái niệm tổng thể hoặc một chất lượng trừu tượng. Chúng không thể được sử dụng với các từ đếm và thường không có dạng số nhiều.

Eg: Water (nước): I need to drink more water.

(Tôi cần uống thêm nước.)

Advice (lời khuyên): She gave me some advice on how to study effectively.

(Cô ấy cho tôi một số lời khuyên về cách học hiệu quả.)

danh từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh

 • Các danh từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh

Dưới đây là các danh từ sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh được chúng tôi tổng hợp:

 1. Cat [kæt]: con mèo
 2. Dog [dɒɡ]: con chó
 3. House [haʊs]: ngôi nhà
 4. Car [kɑr]: xe ô tô
 5. Book [bʊk]: cuốn sách
 6. Friend [frend]: bạn bè
 7. Family [ˈfæməli]: gia đình
 8. School [skuːl]: trường học
 9. Time [taɪm]: thời gian
 10. Money [ˈmʌni]: tiền bạc
 11. Water [ˈwɔːtər]: nước
 12. Coffee [ˈkɒfi]: cà phê
 13. Food [fuːd]: thức ăn
 14. Music [ˈmjuːzɪk]: âm nhạc
 15. City [ˈsɪti]: thành phố
 16. Country [ˈkʌntri]: quốc gia
 17. Job [dʒɒb]: công việc
 18. Language [ˈlæŋɡwɪdʒ]: ngôn ngữ
 19. Love [lʌv]: tình yêu
 20. Friendship [ˈfrendʃɪp]: tình bạn
 21. Weather [ˈweðər]: thời tiết
 22. Computer [kəmˈpjuːtər]: máy tính
 23. Phone [foʊn]: điện thoại
 24. Internet [ˈɪntərnɛt]: internet
 25. Problem [ˈprɒbləm]: vấn đề
 26. Solution [səˈluːʃən]: giải pháp
 27. Work [wɜːrk]: công việc
 28. Study [ˈstʌdi]: học tập
 29. Art [ɑːrt]: nghệ thuật
 30. Science [ˈsaɪəns]: khoa học
 31. Nature [ˈneɪtʃər]: thiên nhiên
 32. Health [hɛlθ]: sức khỏe
 33. Beauty [ˈbjuːti]: vẻ đẹp
 34. Smile [smaɪl]: nụ cười
 35. Sun [sʌn]: mặt trời
 36. Moon [muːn]: mặt trăng
 37. Star [stɑːr]: ngôi sao
 38. Sky [skaɪ]: bầu trời
 39. Earth [ɜːrθ]: Trái Đất
 40. Air [ɛr]: không khí
 41. Fire [faɪər]: lửa
 42. Dream [driːm]: giấc mơ
 43. Memory [ˈmeməri]: ký ức
 44. Experience [ɪkˈspɪəriəns]: trải nghiệm
 45. Problem [ˈprɒbləm]: vấn đề
 46. Success [səkˈsɛs]: thành công
 47. Failure [ˈfeɪljər]: thất bại
 48. Child [tʃaɪld]: đứa trẻ
 49. Parent [ˈperənt]: cha mẹ
 50. Brother [ˈbrʌðər]: anh em trai
 • Các cụm danh từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh

Dưới đây là các cụm danh từ thông dụng trong tiếng Anh:

 1. High school [haɪ skuːl] – trường trung học
 2. Family vacation [ˈfæməli vəˈkeɪʃən] – kỳ nghỉ gia đình
 3. Fast food [fæst fuːd] – thức ăn nhanh
 4. Business meeting [ˈbɪznɪs ˈmiːtɪŋ] – cuộc họp công việc
 5. Traffic jam [ˈtræfɪk dʒæm] – tắc nghẽn giao thông
 6. Shopping mall [ˈʃɑːpɪŋ mɔːl] – trung tâm mua sắm
 7. Public transportation [ˈpʌblɪk ˌtrænspɔːrˈteɪʃən] – phương tiện giao thông công cộng
 8. Social media [ˈsoʊʃəl ˈmidiə] – mạng xã hội
 9. Natural beauty [ˈnætʃərəl ˈbjuːti] – vẻ đẹp tự nhiên
 10. Global warming [ˈɡloʊbl ˈwɔːrmɪŋ] – nhiệt độ toàn cầu
 11. Fast pace [fæst peɪs] – tốc độ nhanh
 12. Cultural diversity [ˈkʌltʃərəl daɪˈvɜːrsəti] – đa dạng văn hóa
 13. Health insurance [hɛlθ ɪnˈʃʊrəns] – bảo hiểm sức khỏe
 14. Social responsibility [ˈsoʊʃəl rɪsˌpɒnsəˈbɪləti] – trách nhiệm xã hội
 15. Economic growth [ˌiːkəˈnɒmɪk ɡroʊθ] – tăng trưởng kinh tế
 16. Environmental protection [ɪnˌvaɪrənˈmɛntəl prəˈtɛkʃən] – bảo vệ môi trường
 17. Quality education [ˈkwɒlɪti ˌɛdjuːˈkeɪʃən] – giáo dục chất lượng
 18. Cultural heritage [ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ] – di sản văn hóa
 19. Personal development [ˈpɜːrsənl dɪˈveləpmənt] – phát triển cá nhân
 20. Global economy [ˈɡloʊbl ɪˈkɒnəmi] – kinh tế toàn cầu

Một số từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh

Cấu trúc So that Such that

Danh từ như một khía cạnh cơ bản của ngôn ngữ, đóng vai trò không thể thiếu trong việc diễn đạt ý nghĩa và truyền đạt thông tin trong giao tiếp. Từ những con người, vật thể, địa điểm đến những tình cảm trừu tượng và ý tưởng phức tạp, danh từ giúp chúng ta tạo nên một bức tranh đa dạng và sâu sắc về thế giới xung quanh.

Học thêm