150 Những Từ Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ E [ĐẦY ĐỦ NHẤT]

Tiếp nối bài viết mang chủ đề Những từ Tiếng Anh bắt đầu bằng các chữ cái, ngày hôm nay Trường Anh ngữ Wow English sẽ tổng hợp lại những từ Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e – tổng cộng có 150 từ, kèm theo phiên âm và loại từ của từng từ nữa.

Hãy cùng Wow English cùng tìm hiểu ngay nhé!

Để không bị choáng ngợp vì số lượng từ mới quá nhiều. Wow English sẽ chia 150 từ này ra thành các nhóm nhỏ theo số lượng chữ cái có trong từ. Bao gồm: những từ Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e có 13 chữ cái, những từ có 12 chữ cái, 11 chữ cái… cứ như vậy cho đến những từ bắt đầu bằng chữ e có 3 chữ cái.

Giờ thì vào bài học ngay nhé!

150 Những Từ Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ E [ĐẦY ĐỦ NHẤT]

Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu bằng các từ Tiếng anh có chữ e bắt đầu có nhiều chữ cái nhất nhé!

Những từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e có 13 chữ cái

 1. Environmental /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/ (a): thuộc về môi trường
 2. Entertainment /en.təˈteɪn.mənt/ (n): giải trí
 3. Extraordinary /ɪkˈstrɔː.dɪn.ər.i/ (a): lạ lùng, phi thường
 4. Establishment /ɪˈstæb.lɪʃ.mənt/ (n): thành lập
 5. Encouragement /ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt/ (n): sự khuyến khích 
 6. Embarrassment /ɪmˈbær.əs.mənt/ (n): sự lúng túng
 7. Electrostatic /iˌlek.trəʊˈstæt.ɪk/ (a): tĩnh điện
 8. Endocrinology /ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒi/ (n): khoa nội tiết
 9. Enlightenment /ɪnˈlaɪ.tən.mənt/ (n): làm rõ ràng, giác ngộ
 10. Extracellular /ˌek.strəˈsel.jə.lər/ (n): khác thường
 11. Expeditionary /ˌek.spəˈdɪʃ.ən.ər.i/ (a): viễn chinh 
 12. Expressionism /ɪkˈspreʃ.ən.ɪ.zəm/ (n): biểu thị
 13. Ethnocentrism /ˌeθ.nəʊˈsen.trɪ.zəm/: chủ nghĩa dân tộc
 14. Equilibristic: cân bằng
 15. Equilibration: thăng bằng

Những từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e có 12 chữ cái

 1. Enthusiastic: tận tâm
 2. Exploitation /ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən/ (n): khai thác, sự lợi dụng
 3. Encroachment /ɪnˈkrəʊtʃ.mənt/ (n): sự lấn chiếm
 4. Experiential /ɪkˌspɪə.riˈen.ʃəl/ (a): dựa theo kinh nghiệm
 5. Econometrics /iˌkɒn.əˈmet.rɪks/ (n): kinh tế lượng
 6. Excruciating /ɪkˈskruː.ʃi.eɪ.tɪŋ/ (a): đau đớn, dữ dội
 7. Electrolysis /iˌlekˈtrɒl.ə.sɪs/ (n): điện phân, điện từ
 8. Electrolytic: điện phân
 9. Equivocation /ɪˌkwɪv.əˈkeɪ.ʃən/ (n): không rõ ràng
 10. Exterminator /ɪkˈstɜː.mɪ.neɪ.tər/ (n): kẻ ám sát 
 11. Emotionalism /ɪˈməʊ.ʃən.əl.ɪ.zəm/ (n): cảm động
 12. Expressivity: biểu cảm

Những từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e có 11 chữ cái

Những từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ e - environment

 1. Environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (n): môi trường
 2. Engineering /ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/ (n): kỹ thuật
 3. Experienced /ɪkˈspɪə.ri.ənst/ (n): kinh nghiệm
 4. Educational /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən.əl/ (a): phương pháp giáo dục
 5. Effectively /ɪˈfek.tɪv.li/ (adv): hiệu quả
 6. Exploration /ˌek.spləˈreɪ.ʃən/ (n): sự khám phá, thăm dò
 7. Examination /ɪɡˌzæm.ɪˈneɪ.ʃən/ (n): kiểm tra
 8. Encouraging /ɪnˈkʌr.ɪdʒin/ (n): khích lệ, khuyến khích
 9. Expectation /ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (n): sự mong đợi
 10. Endorsement /ɪnˈdɔːs.mənt/ (n): chứng thực
 11. Explanatory /ɪkˈsplæn.ə.tər.i/ (a): giải thích
 12. Exponential /ˌek.spəˈnen.ʃəl/ (a): số mũ
 13. Egalitarian /ɪˌɡæl.ɪˈteə.ri.ən/ (a): bình đẳng
 14. Emplacement /ɪmˈpleɪs.mənt/ (n): sự thay thế
 15. Emotionless /ɪˈməʊ.ʃən.ləs/ (a): vô cảm
 16. Excrescence /ekˈskres.əns/ (n): sự xuất hiện
 17. Exclamatory /eksˈklæm.ə.tər.i/ (a): cảm thán, thán từ

Các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e có 10 chữ cái

 1. Especially /ɪˈspeʃ.əl.i/ (adv): đặc biệt
 2. Everything /ˈev.ri.θɪŋ/ (n): mọi thứ
 3. Employment /ɪmˈplɔɪ.mənt/ (n): nơi làm việc, công việc
 4. Enterprise /ˈen.tə.praɪz/ (n): doanh nghiệp
 5. Eventually /ɪˈven.tʃu.ə.li/ (adv): cuối cùng, sau cùng
 6. Expression /ɪkˈspreʃ.ən/ (n): biểu hiện, cách biểu lộ
 7. Exhibition /ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/ (n): buổi triển lãm​​những từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ e - exhibition
 8. Enrollment: ghi danh
 9. Excellence /ˈek.səl.əns/ (n): xuất sắc
 10. Enthusiasm /ɪnˈθjuː.zi.æz.əm/ (n): hăng hái
 11. Everywhere /ˈev.ri.weər/ (adv): khắp nơi
 12. Excitement /ɪkˈsaɪt/ (n): sự phấn khích
 13. Experiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ (n): thí nghiệm
 14. Engagement /ɪnˈɡeɪdʒ.mənt/ (n): hôn ước, lễ đính hôn

Các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e có 9 chữ cái

 1. Education /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ (n): giáo dục
 2. Executive /ɪɡˈzek.jə.tɪv/ (n): điều hành
 3. Excellent /ˈek.səl.ənt/ (a): xuất sắc
 4. Extensive /ɪkˈsten.sɪv/ (a): sâu rộng, hiểu biết rộng
 5. Effective /ɪˈfek.tɪv/ (a): có hiệu lực
 6. Expertise /ˌek.spɜːˈtiːz/ (n): chuyên môn
 7. Expansion (n): sự bành trướng
 8. Establish /ɪˈstæb.lɪʃ/ (v): thành lập
 9. Efficient /ɪˈfɪʃ.ənt/ (n): có hiệu quả
 10. Emergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/ (n): trường hợp khẩn cấp
 11. Existence /ɪɡˈzɪs.təns/ (n): sự tồn tại
 12. Evolution /ˌiː.vəˈluː.ʃən/ (n): sự phát triển
 13. Emotional /ɪˈməʊ.ʃən.əl/ (a): đa cảm
 14. Economics /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/ (n): kinh tế học
 15. Everybody /ˈev.riˌbɒd.i/: mọi người
 16. Exception /ɪkˈsep.ʃən/ (n): ngoại lệ
 17. Excessive: quá đáng
 18. Explosion /ɪkˈspləʊ.ʒən/ (n): vụ nổ
 19. Exclusion /ɪkˈskluːd/ (v): loại trừ 

Các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e có 8 chữ cái

Những từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ e - Economic

 1. Economic /iː.kəˈnɒm.ɪk/ (a): kinh tế
 2. Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (n): trao đổi
 3. Evidence /ˈev.ɪ.dəns/ (n): chứng cớ
 4. Exercise /ˈek.sə.saɪz/ (n): luyện tập, thực hành
 5. Earnings /ˈɜː.nɪŋz/ (n): thu nhập
 6. Estimate /ˈes.tɪ.meɪt/ (v): ước tính, lượng giá
 7. Exposure /ɪkˈspəʊ.ʒər/ (n): sự phơi nhiễm, sự gian xảo
 8. Everyday /ˈev.ri.deɪ/ (a): mỗi ngày
 9. Evaluate /ɪˈvæl.ju.eɪt/ (v): giá trị
 10. Enormous /ɪˈnɔː.məs/ (a): to lớn, khổng lồ
 11. Engineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/ (n): kỹ sư

Các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e có 7 chữ cái

 1. Example /ɪɡˈzɑːm.pəl/ (n): ví dụ
 2. Eastern /ˈiː.stən/ (a): phía Đông
 3. Exactly /ɪɡˈzækt.li/ (adv): chính xác
 4. Expense /ɪkˈspens/ (n): chi phí
 5. Explain /ɪkˈspleɪn/ (v): giải thích
 6. Excited (a): bị kích thích
 7. Element /ˈel.ɪ.mənt/ (n): thành phần
 8. Edition /ɪˈdɪʃ.ən/ (n): sự xuất bản, phiên bản
 9. Exhibit /ɪɡˈzɪb.ɪt/ (v): vật trưng bày, triển lãm
 10. Endless /ˈend.ləs/ (a): mãi mãi
 11. Embassy /ˈem.bə.si/ (n): đại sứ quánNhững từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ e - embassy
 12. Evident /ˈev.ɪ.dənt/ (a): hiển nhiên

Các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e có 6 chữ cái

 1. Either /ˈaɪ.ðər/ (adv): hoặc
 2. Enough /ɪˈnʌf/: đủ 
 3. Effect /ɪˈfekt/ (n0: ảnh hưởng 
 4. Ensure /ɪnˈʃɔːr/ (v): đảm bảo 
 5. Energy /ˈen.ə.dʒi/ (n): năng lượng
 6. Expect /ɪkˈspekt/ (v): chờ đợi
 7. Easily /ˈiː.zəl.i/ (adv): dễ dàng
 8. Except /ɪkˈsept/: ngoại trừ
 9. Enable /ɪˈneɪ.bəl/ (v): kích hoạt
 10. Estate /ɪˈsteɪt/ (n): động sản
 11. Entire /ɪnˈtaɪər/ (a): toàn bộ
 12. Effort /ˈef.ət/ (n): cố gắng
 13. Equity /ˈek.wɪ.ti/ (n): công bằng
 14. Engine /ˈen.dʒɪn/ (n): động cơ
 15. Extent /ɪkˈstent/ (n): mức độ

Các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e có 5 chữ cái

 1. Every /ˈev.ri/: mỗi
 2. Early /ˈɜː.li/ (a, adv): sớm
 3. Eight /eɪt/: số tám
 4. Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ (v): thích thú
 5. Event /ɪˈvent/ (n): sự kiện
 6. Earth /ɜːθ/ (n): trái đất
 7. Eagle /ˈiː.ɡəl/ (n): đại bàngnhững từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ e - eagle

Các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e có 4 chữ cái

 1. Each /iːtʃ/: mỗi
 2. Easy /ˈiː.zi/ (a): dễ dàng
 3. Exit /ˈek.sɪt/ (n): lối thoát
 4. Exam /ɪɡˈzæm/ (n): ví dụ

Các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e có 3 chữ cái

 1. End /end/ (n): kết thúc
 2. Eat /iːt/ (v): ăn uống

Vừa rồi, các bạn đã cùng Wow English đi tổng hợp lại tất cả Những từ Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ e – gồm 150 từ, có kèm theo cả phiên âm và loại từ. Wow English mong rằng bài viết đã giúp các bạn ôn tập lại những từ đã học đồng thời học thêm được nhiều từ mới hữu ích khác nữa.

Chúc các bạn học tập vui vẻ!

>>>Tham khảo thêm bài viết về Những Từ Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ Y

Hãy để Wow English là nơi học tiếng anh giao tiếp cuối cùng của bạn, với bảo hiểm chuẩn đầu ra bằng hợp đồng kèm thẻ bảo hành kiến thức trọn đời!

phuong-phap-hoc-tieng-anh-giao-tiep

[pricing_item title=”GIAO TIẾP TỰ TIN” currency=”HỌC PHÍ” price=”13.600.000″ period=”VNĐ” subtitle=”” link_title=”ĐĂNG KÍ HỌC MIỄN PHÍ VỚI 0đ ” link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYsyl96pi5QIrUUf0gpOQRWVe05SVa4_JrzSGvPlMxqXqcKA/viewform” featured=”0″ animate=””]

 • Lịch học: Từ 4 đến 6 tháng – 2h/Buổi- 2-3 Buổi/1 tuần
 • Giảng viên Việt Nam + Giảng viên nước ngoài + Trợ giảng + Care Class kèm 1-1

[/pricing_item]

 

Cuộc đời có rất nhiều thứ cần phải làm, nên học tiếng Anh là phải thật nhanh để còn làm việc khác, hiện nay Tiếng Anh là cái BẮT BUỘC PHẢI GIỎI bằng mọi giá

Và "hành trình ngàn dặm luôn bắt đầu từ 1 bước đầu tiên" nhanh tay đăng kí học ngay hôm nay để có thể nói tiếng Anh thành thạo chỉ sau 4-6 tháng nữa

HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN, WOW ENGLISH SẼ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Học thêm