CẤU TRÚC SO THAT SUCH THAT

Chắc hẳn trong giao tiếp và trong các bài thi tiếng Anh, các bạn đã từng nghe đến cấu trúc so that such that rồi. Nhưng liệu rằng các bạn đã sử dụng đúng và thành thạo các cấu trúc câu này hay chưa? Hãy cùng Wow English đi tìm hiểu về hai cấu trúc câu vô cùng phổ biến này nhé!

Cấu trúc so that such that

Cấu trúc so…that

1. Cấu trúc cơ bản

Cấu trúc Ví dụ minh họa
Với tính từ S + be + so + Adj + that + S ​+ V The weather was so hot I didn’t want to go outside. (Thời tiết quá nóng đến nỗi mà tôi không muốn ra ngoài)
Với động từ chỉ  giác quan S + động từ chỉ giác quan + so + Adj + that + S + V

Lưu ý: Sau những động từ này KHÔNG được phép chia ở dạng tiếp diễn, chỉ được dùng tính từ.

He looks so handsome that every girl in class looks at him. ( Cậu ấy đẹp trai quá đến nỗi mọi cô gái trong lớp đều nhìn anh ấy)
Với động từ thường S + V(thường) + so + Adv + that + S + V My sister ran so fast that no one could catch up with her. (Chị gái tôi chạy nhanh quá đến nỗi mà không ai đuổi theo được cô ấy)
Với danh từ đếm được S + V + so + many/few/much + N + that + S + V
Lưu ý: Ta dùng many/few với danh từ đếm được số nhiều và dùng much/liitle với danh từ không đếm được.
In evening she drank so much coffee that she couldn’t sleep. (Buổi tối cô ấy uống cà phê nhiều đến nỗi không ngủ được)

She has so many pens that people think she sells them. (Cô ấy có nhiều bút quá đến nỗi mà mọi người nghĩ cô ấy bán chúng)

Với danh từ đếm được số ít S + V + so + Adj + a + N (đếm được số ít) + that + S + V

Lưu ý: Đây cũng được coi là đảo ngữ của cấu trúc “so…that”

It’s a beautiful house so that all of us want to stay. (Đó là một ngôi nhà đẹp mà tất cả chúng tôi đều muốn ở)

Cách dùng: Nghĩa của cấu trúc “so…that” là “quá…đến nỗi mà…”, thường được dùng để cảm thán một đối tượng nào đó: sự vật, sự việc, con người.

2. Đảo ngữ của “so…that”

Tương tự như tiếng Việt, đảo ngữ trong tiếng Anh cũng có mục đích là nhấn mạnh ý của người nói. Đảo ngữ của cấu trúc “so…that” nhằm nhấn mạnh đặc điểm của sự việc, sự vật hay người được nhắc đến trong câu.

– Đảo ngữ cấu trúc “so…that…” với tính từ

SO + ADJ + BE (chia) + S + THAT + S + V + O

Ví dụ: So beautiful is the house that everybody wants to live it. (Ngôi nhà quá đẹp khiến ai cũng muốn ở)

– Đảo ngữ cấu trúc “so…that…” với trạng từ

SO + ADV + TRỢ ĐỘNG TỪ + S + V + THAT + S + V + O

Cấu trúc such…that

1. Cấu trúc cơ bản

S + V + such + (a/an) + Adj + N + that + S + V


Ví dụ: This report is so difficult that it took me much time to finish it. (Báo cáo này rất khó nên tôi đã mất quá nhiều thời gian để hoàn thành nó)

Lưu ý: Ta dùng “a/an” đối với danh từ số ít, không dùng với danh từ số nhiều và danh từ không đếm được.

Cách dùng: “Such…that” cũng có nghĩa tương tự như “so…that”

2. Đảo ngữ với “such…that”

Có 2 cấu trúc đảo ngữ thường dùng phổ biến là:

SUCH +  BE + (+ A/AN) + ADJ+ N + THAT + S + V + O

or

SUCH (+ A/AN) + ADJ + N + BE + S + THAT + S + V + O


Ví dụ: Such a beautiful girl is she that every boy falls in love with her. (Cô ấy xinh đẹp đến mức mà mọi chàng trai đều yêu cô ấy)

→ Such is a beautiful girl that every boy falls in love with her.

Bài tập cấu trúc so…that – such…that

Bài tập

Bài 1: Viết lại câu bằng những từ cho trước.

1. It was such an expensive car that nobody can buy it.

→ The car was so________________________________________

2. My grandmother was too weak to get up.

→ My grandmother was so__________________________________

3. This room is too small for us to take the meeting

→ It is such_____________________________________________

4. The math test was so hard that we couldn’t do it. 

→ It is_________________________________________________

5. The weather is too cold for me to go out with my friends.

→ The weather is____________________________________________

Bài 2:

1. The garden is________large_______it took us one hour to clean it.

A. so – that
B. such – that

2. The woman is________fool_________ no one took any notice of her.

A. so – that
B. such – that

3. It is________a long film_______they can’t broadcast it on this night.

A. so – that
B. such – that

4. The songs are________ interesting________we have listen them many times.

A. so – that
B. such – that

5. It was______bad news______he burst into tears on hearing it.

A. so – that
B. such – that

6. It was_______hot water______it turned my tongue.

A. so – that
B. such – that

7. There is______much wind________we can’t go out.

A. so – that
B. such – that

8. The boy is_______flabby______every calls him Stuffy.

A. so – that
B. such – that

9. It is________excellent candy_______the children want some more.

A. so – that
B. such – that

10. The weather was_______warm_______they had a walk out.

A. so – that
B. such – that

Đáp án

Bài 1

1. The car was so expensive that nobody can buy it. 

2. My grandmother was so weak that he can’t get up. 

3. It is such  a small room that we can’t take the meeting in it. 

4. It is such a hard math test that we couldn’t do it. 

5. The weather is such a cold one that I can’t go out with my friends.  

Bài 2

1. A

2. A

3. B

4. A

5. B

6. B

7. A

8. A

9. B

10. A

Trên đây là những kiến thức tổng quan về cấu trúc so that và such that trong tiếng Anh được đội ngũ giảng viên WowEnglish biên soạn. Hy vọng các em có thể sử dụng thành thạo các cấu trúc ngữ pháp vô cùng phổ biến này. Nếu còn bất cứ khó khăn gì khi ôn tập hãy liên hệ ngay 0982.900.085 để được hỗ trợ.

 

Học thêm