CẤU TRÚC NEITHER NOR VÀ EITHER OR

NEITHER … NOR và EITHER … OR là những cấu trúc trong tiếng Anh khá phổ biến và dễ dùng. Mặc dù vậy, nó thường hay gây nhầm lẫn cho người dùng, bởi vì sự hao hao giống nhau của cặp từ này. Trong bài học ngày hôm nay Wow English sẽ hướng dẫn cho bạn cách dùng cặp “either … or” và “neither … nor” này nhé! 

CẤU TRÚC NEITHER NOR VÀ EITHER OR

Cấu trúc Neither…nor

Cách dùng

Neither … nor mang ý nghĩa là “không… cũng không”. Cấu trúc này được sử dụng khi mà chúng ta muốn phủ định đồng thời cả 2 đối tượng được nhắc đến.

Cấu trúc

Neither + N/P + nor + N/P

Trong đó:
N: danh từ
P: đại từ

Ví dụ: They went neither camping nor fishing. (Họ không đi cắm trại hay câu cá)

Cấu trúc Either…or

Cách dùng

Either … or nghĩa là “hoặc…hoặc”. Nó dùng để đưa ra khả năng có thể xảy ra đồng thời với 2 đối tượng được nhắc đến.

Cấu trúc

Either + N/P + or + N/P

Trong đó:
N: danh từ
P: đại từ

Ví dụ: We will watch either a play or a movie. (Chúng tôi sẽ xem một vở kịch hoặc một bộ phim)

Các trường hợp đặc biệt cần lưu ý

Với either…or hoặc neither…nor khi đứng ở vị trí chủ ngữ

Nếu như either…or hoặc neither…nor đứng ở vị trí chủ ngữ thì động từ sẽ chia theo chủ ngữ đứng sau or.

Ví dụ: Neither Lisa nor her classmate knows that they’ve got the highest score. (Cả Lisa và bạn cùng lớp của của ấy đều không biết là họ đạt điểm cao nhất.)

Chuyển đổi giữa either…or và neither…nor

Neither … nor = Not either … or

  • Ví dụ: Neither John nor James passed the exam last year. (Cả John và James đều không vượt qua kỳ thi năm ngoái)

→ Not either John nor James passed the exam last year. 

Một cách dùng thông dụng hơn là dùng cấu trúc: “and … not … either”.

  • Ví dụ: John didn’t pass the exam last year and James didn’t either.

(John đã không vượt qua kỳ thi cuối năm ngoái và James cũng không)

Lưu ý: Tuyệt đối không sử dụng: “James didn’t also!” nhé!

Khi either hoặc neither đứng một mình

Neither đứng một mình

Khi neither đứng một mình thì câu sẽ mang nghĩa phủ định. Cụ thể thì:, còn neither mang nghĩa là không đối tượng nào trong 2 đối tượng được nhắc đến. Trường hợp này, danh từ (đại từ) ở phía sau neither và either ở dạng số ít và động từ phía sau sẽ được chia theo chủ ngữ. 

  • Ví dụ: Neither parent came to pick her up. (Mẹ cô ta không đến và cha cô ta cũng không đến)

Neither shirt fits me. (Có hai chiếc áo sơ mi và không một trong số chúng phù hợp với tôi)

Either đứng một mình

Trong trường hợp này thì vẫn vẫn mang nghĩa phủ định và either sẽ mang nghĩa là một trong những đối tượng nhắc đến. danh từ (đại từ) ở phía sau either ở dạng số ít và động từ phía sau sẽ được chia theo chủ ngữ. 

Ví dụ: Either dog is mine. (Một trong số những con chó là của tôi.)

Bài tập và đáp án chi tiết

Bài tập

Bài 1: Viết lại câu bằng những từ cho sẵn.

1.James doesn’t like cats. I don’t like cats either. (neither)

→ 

2. We could have dinner at home. We could also go out to eat. (either)

3. He doesn’t like hip hop or pop music. (neither)

4. I’m going to buy one of these skirts. One is black, the other is white . (either)

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1. I don’t like seafood very much.

A. Neither don’t I B. I don’t, too. C. I don’t, either

2. I love chocolate desserts.

Neither do I I do, either. I do, too.

3. I don’t often eat fruits and vegetables.

So do I I do, too. I don’t, either

4. I didn’t watch action films last night.

I don’t, either Neither did I So did I

5. Jenny will be 16 on her next birthday.

So will Sam Sam is, too. So does Sam

6. Lisa is doing her work at the moment.

So does Jack Neither is Jack Jack is, too.

7. I had a cold last Monday.

Neither did I So did I I didn’t, too.

8. James can’t type well.

I will, either. Neither could I I can’t, either

9. Cathy doesn’t like dogs.

I don’t, either I am not, either Neither am I

10. I don’t go to work every day.

Neither do I Neither am I And I am, either


Đáp án

Bài 1

1. Neither James nor I like cats.

2. We could either have dinner at home or go out to eat.

3. He doesn’t like neither hip hop nor pop music.

4. I’m going to buy either the black skirt or the white skirt.

Bài 2

1. C

2. C

3. C

4. B

5. A

6. C

7. B

8. C

9. A

10. A

Trên đây là những kiến thức tổng quan về cấu trúc neither nor và either or trong tiếng Anh được đội ngũ giảng viên WowEnglish biên soạn. Hy vọng các em có thể sử dụng thành thạo các cấu trúc ngữ pháp vô cùng phổ biến này. Nếu còn bất cứ khó khăn gì khi ôn tập hãy liên hệ ngay 0982.900.085 để được hỗ trợ.

Học thêm