NHỮNG TỪ DỄ NHẦM LẪN TRONG TIẾNG ANH

Để tránh nhầm lẫn trong những bài thi tiếng Anh quan trọng khi gặp những từ, cụm từ có nghĩa hay phát âm gần giống nhau. Các em cần nắm vững bản chất của từ, xem xét xem nó thuộc loại từ nào, cách phát âm, nhấn trọng âm như nào để có thể phân biệt được các từ một cách dễ dàng nhất. Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây của đội ngũ giảng viên Wow English về những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh nhé!

những từ nhầm lẫn trong tiếng anh

A. Các cặp từ phát âm giống nhau (gần giống nhau).

1. Angel và Angle

+ Angel /'eindʒəl/ (n): thiên thần

+ Angle /'æηgl/ (n): góc (trong hình học)

2. Dessert và Desert

+ Dessert /di'zə:t/ (n): món tráng miệng

+ Desert /di'zə:t/ (v): bỏ, bỏ mặc, đào ngũ

+ Desert /'dezət/ (n): sa mạc

3. Later và Latter

+ Later /`leitə/ (adv): sau đó, rồi thì (thường dùng với động từ thời tương lai)

+ Latter/'lætə/ (adj): cái thứ 2, người thứ 2, cái sau, người sau.

4. Affect và Effect

+ Affect /ə'fekt/ (v): tác động đến.

+ Effect /i'fekt/ (n): ảnh hưởng, hiệu quả; (v) = thực hiện, đem lại.

5. Emigrant và Immigrant

+ Emigrant /'emigrənt/ (n): người di cư.

+ Immigrant /'imigrənt/ (n): người nhập cư.

6. Elude và Allude

+ Elude /i'lu:d/ (v): tránh khỏi, lảng tránh, vượt ngòai tầm hiểu biết.

+ Allude /ə'lu:d/ (v): nói đến ai/cái gì một cách rút gọn hoặc gián tiếp; ám chỉ; nói bóng gió.

7. Complement và Compliment

+ Complement /'kɔmpliment/ (n): bổ ngữ

+ Compliment / 'kɔmplimənt/ (n): lời khen ngợi

8. Formerly và Formally

+ Formerly /'fɔ:məli/ (adv): trước kia

+ Formally /'fɔ:mli/(adv): chỉnh tề (ăn mặc); chính thức

9. Heroin và Heroine

+ Heroin /'herouin/ (n): (dược học) thuốc gây mê làm từ moocphin, dùng trong ngành dược để gây ngủ hoặc giảm đau, hoặc do người nghiện ma túy dùng; hêrôin

+ Heroine /'herouin/ (n): nữ anh hùng

10. Cite, Site và Sight

+ Cite /sait/ (v): trích dẫn

+ Site /sait/ (n): địa điểm, khu đất ( để xây dựng).

+ Sight /sait/ (n): khe ngắm, tầm ngắm; quang cảnh, cảnh tượng; (v) = quan sát, nhìn thấy

11. Principal và Principle

+ Principal /'prinsəpl/ (n): hiệu trưởng (trường phổ thông); (Adj) = chính, chủ yếu.

+ Principle / 'prinsəpl/ (n): nguyên tắc, luật lệ

12. learn và study

+ Learn /lɜːn/ (v): học môn gì đó cụ thể

+ Study /ˈstʌd.i/ (v): học (nói chung chung)

13. chose và choose

+ Chose /tʃəʊz/ (v): Chọn, lựa (quá khứ của choose)

+ Choose /tʃuːz/ (v): chọn, lựa

14. quite và quite

+ Quiet /ˈkwaɪ.ət/ (adj) yên tĩnh, tĩnh lặng

+ Quite /kwaɪt/ (adv) không nhiều lắm, khá, hoàn toàn, hết sức,…

15. lose và loose

+ Lose /luːz/ (v) mất, thất lạc

+ Loose /luːs/ (v) thả lỏng, cởi, tháo

16. lay và lie

+ Lay /leɪ/ (v) xếp, đặt, để, sắp đặt

+ Lie /laɪ/ (v) nằm

17. explode và explore

+ Explode /ɪkˈspləʊd/ (v) làm nổ, làm tiêu tan

+ Explore /ɪkˈsplɔːr/ (v) thám hiểm, khám phá

18. some time và sometime

+ Some time /ˈsʌm.taɪm/ Một lúc nào đó

+ Sometime /ˈsʌm.taɪmz/ (adv) thỉnh thoảng, đôi khi

19. experience và experiment

+ Experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/ (n) kinh nghiệm, sự từng trải

+ Experiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ (n) cuộc thí nghiệm

20. bare và bear

+ bare  /beər/ (v) lột, bóc trần

+ bear /beər/ (v) mang vác, chống đỡ

21. resign và re-sign

+ resign /rɪˈzaɪn/ (v) : từ chức, xin nghỉ việc, thôi việc

+ re-sign /rɪˈzaɪn/ (v): ký lại, gia hạn lại hợp đồng

22. communication và communications

+ communication /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən/ (n): sự giao tiếp, trao đổi thông tin giữa các cá nhân.

+ communications /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃəns/ (n): một hệ thống truyền tải thông tin lớn như báo đài, TV,…

23. principle và principal

+ principle /ˈprɪn.sə.pəl/ (n): nguyên tắc, nguyên lý của thứ gì đó

+ principal  /ˈprɪn.sə.pəl/ (n): người có thẩm quyền cao nhất trong một nhóm, tổ chức.

24. awhile và a while

+ awhile /əˈwaɪl/ (adv) trong một khoảng thời gian.

+ a while /əˈwaɪl/ (adv) một khoảng thời gian.

25. any more và anymore

+ any more /ˌen.iˈmɔːr/ (adv): chỉ số lượng

+ anymore /ˌen.iˈmɔːr/ (adv): vẫn, nữa

B. Các cặp từ nghĩa gần giống nhau

1. fit và suit

+ fit /fɪt/ (v): vừa vặn (xét về kích cỡ, hình dáng)

+ suit  /suːt/ (v): hợp (xét về màu sắc, phong cách,..)

2. continous và continual

+ continuous  /kənˈtɪn.ju.əs/ (adj) tiếp diễn

+ continual /kənˈtɪn.ju.əl/ (adj) liên tục

3. especially và specially

+ especially /ɪˈspeʃ.əl.i/ (adv): đặc biệt (cụ thể là…)

+ specially /ˈspeʃ.əl.i/ (adv): một mục đích đặc biệt, cụ thể (được dùng với VpII)

4. borrow và lend

+ borrow /ˈbɒr.əʊ/ (v): mượn của ai

+ lend  /lend/ (v): cho ai mượn

5. win và beat

+ win /wɪn/ (v): thắng cuộc thi, trận đấu

+ beat /biːt/ (v): thắng (đánh bại ai đó)

6. grateful và thankful

+ grateful /ˈɡreɪt.fəl/ (adj): thể hiện lòng biết ơn (khi ai đó làm điều gì cho mình)

+ thankful  /ˈθæŋk.fəl/ (adj): thể hiện sự biết ơn (khi có thể tránh được chuyện không may)

7. imply và infer

+ imply /ɪmˈplaɪ/ (v): ám chỉ (người nói, người viết)

+ infer /ɪnˈfɜːr/ (v): suy ra (người nghe, người đọc)

8. see, look, watch và view

+ see /siː/ (v): Nhìn thấy vật gì đó có chủ đích (Nghĩa là việc vô tình nhìn thấy vì vật đố vô tình lọt vào tầm nhìn).

+ look /lʊk/ (v): Nhìn có chủ ý, mắt hướng về cái gì đó để quan sát.

+ watch /wɒtʃ/ (v): Nhìn có chủ ý đồng thời theo dõi diễn biến hoạt động của một sự vật, sự kiện nào đó.

+ view /vjuː/ (v): Nhìn có chủ ý và mang yếu tố thưởng thức.

9. say, tell, talk và speak

+ say  /seɪ/ (v): nói một cái gì đó

+ talk /tɔːk/ (v): nói chuyện

+ speak /spiːk/ (v): dùng để chỉ hành động đối thoại hoặc giao tiếp trang trọng, hay diễn tả hành động nói được một ngôn ngữ nào đó.

10. Alone và lonely

+ alone /əˈləʊn/ (adj): một mình

+ lonely  /ˈləʊn.li/ (adj): cảm giác cô đơn

11. broad và wide

+ broad (adj): rộng (bao la, mênh mông)

+ wide (adj): mở rộng, mở to

12. nearly và almost

+ nearly (adj): không hoàn toàn, gần như, rất sát với (thường được dùng trước những từ như never, nobody, everybody,…

+ almost (adj): hầu như, gần như

13. Start và begin

+ start /stɑːt/ (n,v): sự bắt đầu, mở đầu, khởi đầu (thường mang đến cảm giác nhanh, mạnh, bất ngờ)

+ begin /bɪˈɡɪn/ (v): bắt đầu, mở đầu, khởi đầu (mang đến cảm giác từ từ, chậm rãi và nói về một quá trình)

14. raise và rise

+ raise /reɪz/ (v): nâng lên, giơ lên,… ( nâng nó lên một vị trí cao hơn hoặc gia tăng nó)

+ rise /raɪz/ (v): trở dậy, mọc, lên cao,… (di chuyển từ một vị trí thấp hơn sang một vị trí cao hơn)

15. farther và further

+ farther /ˈfɑː.ðər/ (adv): xa hơn, xa nữa (chỉ khoảng cách vật lý)

+ further /ˈfɜː.ðər/ (adv): xa hơn, xa nữa (chỉ cả khoảng cách vật lý và những khoảng cách khác)

16. advise và advice

+ advise /ədˈvaɪz/ (v): khuyên bảo ai làm gì

+ advice /ədˈvaɪs/ (n): lời khuyên

17. bring và take

+ bring /brɪŋ/ (v): mang một thứ gì đó lại gần với người nói.

+ take /teɪk/ (v): mang một thứ gì đó ra xa người nói.

18. practice và pratise

+ Practice /ˈpræk.tɪs/ (n): sực thực hành

+ Practise /ˈpræk.tɪs/ (v): thực hành, rèn luyện

19. shame và guilt

+ shame  /ʃeɪm/ (adv) cảm giác xấu hổ, bẽ mặt

+ guilt  /ɡɪlt/ (adv) cảm giác tội lỗi, ăn năn

20. jealousy và envy

+ jealousy /ˈdʒel.ə.si/ (adj) cảm giác khó chịu khi người khác có thứ mình thích

+ envy /ˈen.vi/ (n) sự thèm muốn thức người khác sở hữu

21. between và among

+ between  /bɪˈtwiːn/ : sử dụng khi kể tên người, vật, quốc gia, số lượng lớn hơn 2.

+ among /əˈmʌŋ/: người hoặc vật thuộc cùng nhóm, không được gọi tên cụ thể, số lượng từ ba trở lên.

22. triumph và victory

+ triumph /ˈtraɪ.əmf/: chỉ chiến thắng khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

+ victory /ˈvɪk.tər.i/: mô tả trận chiến

23. sick và ill

+ sick /sɪk/ (adj): cơn đau bệnh ngắn không nguy hiểm

+ ill /ɪl/ (adj): vừa chỉ bệnh ngắn hạn, vừa chỉ bệnh nghiệm trọng và kéo dài như ung thư, viêm phổi,…

24. high và tall

+ high  /haɪ/ (adj): khoảng cách lớn từ trên xuống dưới dùng cho những thứ có kích cơ chiều rộng lớn.

+ tall  /tɔːl/ (adj): cao trên mức trung bình dùng cho những thứ có chiều rộng mỏng hoặc hẹp hơn so với chiều cao của nó như: người, cây, tòa nhà,…

25. empathy và sympathy

+ empathy  /ˈem.pə.θi/: sự đồng cảm với người khác khi mình đã trải qua tình cảnh tương tự họ.

+ sympathy /ˈsɪm.pə.θi/: việc chia buồn nỗi đau, mất mát của người khác.

Trên đây là toàn bộ những từ dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh do đội ngũ giảng viên Wow English biên soạn. Hy vọng sẽ giúp ích các em trong các bài thi quan trọng. Để nhận những tài liệu về những câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản, các em điền thông tin vào phiếu thông tin dưới đây nhé!

HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chỉ cần điền đầy đủ thông tin bên dưới, tư vấn viên của WOWENGLISH sẽ gọi điện và tư vấn hoàn toàn miễn phí cho bạn và xếp lịch học phù hợp nhất!


XEM THÊM CÁC KHÓA HỌC

[one_second][list icon=”icon-lamp” image=”” title=”KHÓA E-TOTAL” link=”https://wowenglish.edu.vn/khoa-hoc-tieng-anh-giao-tiep-trong-vong-4-6-thang/” target=”new_blank” animate=”” rel”nofollow”]GIAO TIẾP TỰ TIN[/list][/one_second] [one_second][list icon=”icon-lamp” image=”” title=”LAZY ENGLISH” link=”https://wowenglish.edu.vn/hoc-tieng-anh-voi-lazy-english/” target=”new_blank” animate=”” rel”nofollow”]PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY[/list][/one_second]

Học thêm