[FUNNY STORY] DON’T MESS WITH THE MAID

DON’T MESS WITH THE MAID

A rich Beverly Hills lady got very angry at her French maid.After a long list of stinging remarks about her shortcomings as a cook and housekeeper, she dismissed the maid. The maid, with her Gaelic ancestry, couldn’t allow such abuse to go unanswered. “Your husband considers me a better housekeeper and cook than you, Madam. He has told me himself.”
The rich woman just swallowed and said
nothing. “And furthermore,” the angry girl
continued, “I am better in bed than you!”
“And I suppose my husband told you that,too?”
“No, Madam,” said he maid. “Not your husband, the mail man!”

ĐỪNG GÂY GỔ VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC

Một quý bà Beverly Hills nói với cô giúp việc người Pháp. Sau khi list một bản danh sách dài những nhận xét khó chịu việc nấu ăn và quản gia, bà đã đuổi việc cô giúp việc.
Cô giúp việc với dòng máu Celte (một dòng máu kiêu hãnh – admin) không thể chấp nhận lăng mạ như vậy mà im lặng.
“Thưa bà, chồng bà đánh giá tôi nấu ăn và quản gia tốt hơn bà, chính ông ấy đã nói với tôi.”
Người đàn bà giàu có chỉ nín nhịn và không nói gì.
Cô giúp việc giận dữ tiếp tục:” Hơn thế nữa, trên giường tôi cũng tốt hơn bà”
“Tôi cho rằng chồng tôi cũng nói với cô như vậy” – Bà chủ nhà nói
“Không thưa bà, không phải chồng bà, đó là người đưa thư”

Học tiếng Anh với Lazy English

Học thêm